raport GUS o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego_marzec 2021 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Nojszewska.
 • E-mail: j.nojszewska@sp1mosina.edu.pl
 • Telefon: 61 81 32 644

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

 

Dostępność architektoniczna

Wejście do szkoły dostępne jest od strony ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz ulicy Szkolnej. Szkoła dysponuje pochylnią przy wejściu głównym od strony ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej, generalnie jednak nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się np. na wózkach. Na parkingu szkolnym są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Biurko osób dyżurujących znajduje się po prawej stronie przy wejściu od strony ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

 

Informacje dodatkowe

 

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. CTRL+ jako sposób na powiększenie czcionki i obrazów).

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z rodzicami jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza z zewnątrz.

 

 

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI