Klasa 1-3

 • Mam odpowiedni strój sportowy (obuwie i ubranie).

 • Sprawnie przebieram się przed zajęciami.

 • Chętnie wykonuję ćwiczenia zaproponowane mi przez nauczyciela.

 • Chętnie biorę udział w zabawach zespołowych.

 • Dbam o sprzęt sportowy, pomoce, z których korzystam.

 • Zachowuję zasady bezpieczeństwa.

 • Zachowuję się uczciwie w grach i zawodach.

 • Wykazuję zrozumienie dla trudności albo niepowodzeń rówieśników.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Klasa 1

 • Wykonam pracę plastyczną zgodnie z tematem.

 • Praca będzie czysta i wykonana estetycznie.

 • Doprowadzam pracę do końca.

 • Pracuję samodzielnie.

 

Klasa 2-3

 • Wykonam pracę plastyczną zgodnie z tematem.

 • Zagospodarowuję całą przestrzeń na kartce.

 • Praca będzie czysta i wykonana estetycznie.

 • Doprowadzam pracę do końca.

 • Pracuję samodzielnie.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Klasa 1

 • Śpiewam proste piosenki dla dzieci.

 • Odtwarzam proste rytmy.

 • Tworzę proste ilustracje dźwiękowe i improwizacje ruchowe.

 

Klasa 2-3

 • Śpiewam proste piosenki dla dzieci.

 • Śpiewam hymn narodowy.

 • Odtwarzam proste rytmy i wzory rytmiczne.

 • Rozróżniam podstawowe elementy muzyki (rytm, melodia, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika).

 • Określam nastrój i charakter słuchanego utworów muzycznych

 • Rozróżniam dźwięki wysokie, średnie i niskie;

 • Rozpoznaję barwę głosu: bas i sopran oraz instrumentów: fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja.

 • Rozpoznaję utwory wykonane solo i zespołowo, na chór i orkiestrę.

 • Tworzę proste ilustracje dźwiękowe i improwizacje ruchowe.

 

EDUKACJA MUZYCZNA

Klasa 1

 • Znam prawa i obowiązki ucznia.

 • Wiem, w jakim regionie mieszkam.

 • Znam symbole narodowe, nazwę swojego kraju.

 • Wiem, że Polska leży w Europie.

 • Rozpoznaję podstawowe zawody i wytwory jakie powstają w wyniku ich wykonywania.

 • Wiem, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 • Znam numery alarmowe, wiem jak zachować się w razie wypadku.

 

Klasa 2-3

 • Znam prawa i obowiązki ucznia.

 • Wiem, w jakim regionie mieszkam.

 • Znam najważniejsze obiekty i tradycje mojej okolicy.

 • Znam symbole narodowe, nazwę swojego kraju.

 • Znam najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Wiem, że Polska leży w Europie.

 • Nazywam sąsiadów mojego kraju.

 • Rozpoznaję flagę i hymn Unii Europejskiej.

 • Rozpoznaję podstawowe zawody i wytwory jakie powstają w wyniku ich wykonywania.

 • Wiem, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 • Znam numery alarmowe, wiem jak zachować się w razie wypadku.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Klasa 1.

 • Opisuję życie w wybranych ekosystemach: w lesie, na łące, na polu.

 • Wiem, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin.

 • Wiem, jaki pożytek przynoszą zwierzęta hodowlane  środowisku i podaję proste przykłady.

 • Wiem, jakie produkty otrzymujemy z roślin uprawnych.

 • Wyjaśniam zależność zjawisk przyrody od pór roku;

 • Wiem, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych.

 • Znam podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się.

 • Rozumiem konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuję się do zaleceń

 • lekarza.

 

Klasa 2-3.

 • Obserwuję i prowadzę proste doświadczenia przyrodnicze, analizuję je i wiążę przyczynę ze skutkiem.

 • Opisuję życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych;

 • Wiem, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.

 • Wiem, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku i podaję proste przykłady.

 • Nazywam charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego.

 • Rozpoznaję i nazywam niektóre zwierzęta egzotyczne.

 • Wyjaśniam zależność zjawisk przyrody od pór roku.

 • Wiem, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych.

 • Potrafię segregować śmieci.

 • Wiem, jak oszczędzać wodę.

 • Wiem, jak chronić przyrodę.

 • Znam wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin.

 • Nazywam podstawowe części ciała i organy wewnętrzne ludzi.

 • Znam podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się.

 • Rozumiem konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza.

 • Orientuję się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wiem, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Klasa 1

 • Rozumiem treść zadania tekstowego.
 • Wskazuję dane i szukane.
 • Zapisuję poprawne rozwiązanie.
 • Podaję właściwą odpowiedź.

 

Klasa 2-3

 • Uzupełniam treść zadania.
 • Układam treść zadania do:

- formuły matematycznej;

- pytania;

- odpowiedzi.

 • Zapisuję poprawne rozwiązanie.
 • Podaję właściwą odpowiedź.

ZADANIA TEKSTOWE

Klasa 1

 • Wykonuję łatwe obliczenia pieniężne.

 • Znam będące w obiegu monety i banknoty w zakresie 20.

 • Porównuję przedmioty cięższe i lżejsze.

 • Znam kolejność pór roku, dni tygodnia, nazw miesięcy.

 • Odczytuję pełne godziny na zegarze w systemie 12- godzinnym.

 • Posługuję się określeniem: godzina.

 • Wykonuję proste obliczenia zegarowe (godzinowe).

 

Klasa 2-3

 • Wykonuję łatwe obliczenia pieniężne.

 • Posługuję się jednostkami: złoty, groszy.

 • Znam będące w obiegu monety i banknoty w zakresie 1000.

 • Mierzę i zapisuję wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości.

 • Posługuję się jednostkami: milimetr, centymetr, metr, kilometr.

 • Ważę przedmioty, różnicuję przedmioty cięższe i lżejsze.

 • Używam określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram.

 • Odmierzam płyny różnymi miarkami.

 • Posługuję się określeniami: litr, pół litra, ćwierć litra.

 • Odczytuję temperaturę.

 • Zapisuję daty.

 • Znam kolejność pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

 • Stosuję obliczenia kalendarzowe.

 • Odczytuję godziny na zegarze w systemie 12-, 24- godzinnym.

 • Posługuję się określeniem: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, sekunda, doba.

 • Wykonuję proste obliczenia zegarowe.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

Klasa 1

 • Układam obiekty w serie rosnące i malejące, numeruję je.

 • Dodaję i odejmuję w zakresie 20.

 • Porównuję liczby w zakresie 20 z zastosowaniem znaków: < , > , =.

 

Klasa 2

 • Układam obiekty w serie rosnące i malejące, numeruję je.

 • Dodaję i odejmuję w zakresie 100.

 • Porównuję liczby w zakresie 100 z zastosowaniem znaków: < , > , =.

 • Mnożę i dzielę w zakresie 30.

 • Rozwiązuję równania jednodziałowe z niewiadomą w postaci okienka.

 

Klasa 3

 • Układam obiekty w serie rosnące i malejące, numeruję je.

 • Dodaję i odejmuję w zakresie 1000.

 • Porównuję liczby w zakresie 1000 z zastosowaniem znaków: < , > , =.

 • Mnożę i dzielę w zakresie 100.

 • Rozwiązuję równania jednodziałowe z niewiadomą w postaci okienka.

 • Rozwiązuję proste zadania tekstowe na porównywanie ilorazowe.

LICZENIE

Klasa 1

 • Rozpoznaję i nazywam figury: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.

 

Klasa 2-3

 • Rozpoznaję i nazywam figury: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.

 • Rysuję odcinki o podanej długości.

 • Obliczam obwody trójkątów i prostokątów.

 • Znam pojęcie linii prostej, łamanej, krzywej.

 • Mierzę długości odcinków i łamanych.

GEOMETRIA

Klasa 1

 • Piszę cyfry o kształcie zgodnym ze wzorem.

 • Umieszczam cyferki we właściwych kratkach i pozostawiam między nimi równe odstępy.

 • Klasyfikuję obiekty, tworzę kolekcje i dobieram obiekty z serii.

 • Określam położenie przedmiotów w przestrzeni i względem danego obiektu.

 • Rysuję drugą połowę figury symetrycznej oraz kontynuuję wzory.

 • Rysuję figury w powiększeniu.

 • Rozpoznaję i nazywam liczby od 0 do 20.

 • Znam znaki: +. -, =, <, >

Klasa 2

 • Klasyfikuję obiekty, tworzę kolekcje i dobieram obiekty z serii.

 • Wyprowadzam kierunki od siebie i innych osób, określam położenie obranego obiektu na płaszczyźnie i w przestrzeni.

 • Rysuję drugą połowę figury symetrycznej oraz kontynuuję wzory.

 • Rysuję figury w powiększeniu lub pomniejszeniu.

 • Znam znaki: +. -, =, <, >, :,

 • Odczytuję i zapisuję liczby rzymskie od I do XII

Klasa 3

 • Klasyfikuję obiekty, tworzę kolekcje i dobieram obiekty z serii.

 • Wyprowadzam kierunki od siebie i innych osób, określam położenie obranego obiektu na płaszczyźnie i w przestrzeni.

 • Rysuję drugą połowę figury symetrycznej oraz kontynuuję wzory.

 • Rysuję figury w powiększeniu lub pomniejszeniu.

 • Wyróżniam cyfry dziesiątek i cyfry jedności;

 • Znam znaki: +. -, =, <, >, :.

 • Odczytuję i zapisuję liczby rzymskie od I do XII

 • Rozumiem pojęcia: suma, różnica, odjemna, odjemnik, czynnik, iloczyn, iloraz, dzielnik, dzielna.

MATEMATYKA

Klasa 1

 • Wskazuję dwuznaki i spółgłoski miękkie.

 • Wskazuję samogłoski i spółgłoski w wyrazie lub zbiorze liter.

 • Umiem policzyć głoski i litery w wyrazie, sylabie.

 • Dzielę wyrazy na sylaby i głoski.

Klasa 2-3

 • Wskazuję dwuznaki i spółgłoski miękkie.

 • Wskazuję samogłoski i spółgłoski w wyrazie lub zbiorze liter.

 • Umiem policzyć głoski i litery w wyrazie, sylabie.

 • Umiem policzyć wyrazy w zdaniu, zdania w tekście.

 • Dzielę wyrazy na sylaby i głoski.

 • Umiem rozpoznać w tekście zdania: oznajmujące, rozkazujące, pytające.

 • Potrafię ułożyć zdanie: oznajmujące, rozkazujące i pytające.

 • Znam alfabet.

 • Umiem uporządkować wyrazy alfabetycznie.

 • Umiem utworzyć rodzinę wyrazów.

 • Rozpoznaję nazwy rzeczy, osób, roślin, zwierząt.

 • Umiem utworzyć wyrazy w liczbie mnogiej i pojedynczej.

 • Wskazuję wyrazy oznaczające wykonywaną czynność.

 • Umiem odmienić wyrazy oznaczające czynności przez osoby i liczby.

 • Umiem rozpoznać wyrazy oznaczające cechy.

 • Potrafię rozwijać zdanie pojedyncze.

GRAMATYKA

Pisanie z pamięci

Klasa 1

 • Piszę zdanie (zdania, wyrazy) z pamięci.
 • Zdania zapisuję od wielkiej litery i kończę kropką.
 • Dbam o poprawność ortograficzną tekstu.

Klasa 2-3

 • Czytam zdanie (zdania, wyrazy) zapamiętując pisownię wyrazów.
 • Piszę zdanie (zdania, wyrazy) z pamięci.
 • Zdania zapisuję od wielkiej litery i kończę odpowiednim znakiem interpunkcyjnym;
 • Umiem zastosować sprawdzaną zasadę ortograficzną w pisowni wyrazów;
 • Dbam o poprawność tekstu.
 • Czytelnie i estetycznie zapiszę tekst.
 •  

Pisanie ze słuchu

Klasa 2-3

 • Piszę zdanie (zdania) dyktowane przez nauczyciela.
 • Zdania zapisuję od wielkiej litery i kończę odpowiednim znakiem interpunkcyjnym;
 • Umiem zastosować sprawdzaną zasadę ortograficzną w pisowni wyrazów;
 • Dbam o poprawność tekstu.

ORTOGRAFIA

Klasa 1

 • Piszę w liniaturze.
 • Łączę litery w wyrazach.
 • Litery mają kształt, wielkość i proporcje zbliżone do wzornika.
 •  

Klasa 2-3

 • Piszę w liniaturze.
 • Łączę litery w wyrazy ciągłym i płynnym ruchem.
 • Litery mają poprawny kształt, wielkość, proporcje .
 • Potrafię starannie przepisać drukowany i pisany tekst.

PISANIE

Klasa 1

 • Przedstawiam w odpowiedniej kolejności najważniejsze wydarzenia z utworu.
 • Uwzględniam głównych bohaterów.
 • Staram się nie powtarzać tych samych wyrazów po kilka razy.

Klasa 2

 • Przedstawiam w odpowiedniej kolejności najważniejsze wydarzenia z utworu.
 • Uwzględniam wszystkich bohaterów;
 • Staram się, żeby opowiadanie miało wstęp, rozwinięcie i zakończenie;
 • Staram się nie powtarzać tych samych wyrazów po kilka razy;

Klasa 3

 • Przedstawiam w odpowiedniej kolejności najważniejsze wydarzenia z utworu.
 • Uwzględniam wszystkich bohaterów.
 • Opowiadanie ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 • Staram się nie powtarzać tych samych wyrazów po kilka razy.

WYPOWIEDZI USTNE

Klasa 1

 • Odczytuję znaki informacyjne, piktogramy, uproszczone rysunki i napisy.
 • Rozumiem znaczenie przeczytanych wyrazów i zdań, dobieram podpisy do   ilustracji.
 • Odpowiadam na pytania związane z tekstem.
 • Układam wyrazy z liter, sylab.
 • Układam zdania z wyrazów, sylab.

 

Klasa 2

 • Odczytuję znaki informacyjne, piktogramy, uproszczone rysunki i napisy.
 • Dobieram podpisy do ilustracji.
 • Rozumiem samodzielnie przeczytane teksty: wyciągam z nich wnioski, poprawnie odpowiadam na pytania, poprawnie układam pytania na podstawie treści, wyszukuję w tekście potrzebne informacje, wskazuję głównych bohaterów, rozwiązuję krzyżówki i inne zadania związane z tekstem.
 • Ze zrozumieniem czytam lektury.
 • Układam wyrazy i zdania z rozsypanek.
 • Układam krótkie teksty ze zdań.

 

Klasa 3

 • Odczytuję znaki informacyjne, piktogramy, uproszczone rysunki i napisy.
 • Dobieram podpisy do ilustracji.
 • Rozumiem samodzielnie przeczytane teksty: wyciągam z nich wnioski, poprawnie odpowiadam na pytania, poprawnie układam pytania na podstawie treści, wyszukuję w tekście potrzebne informacje, zaznaczam wybrane fragmenty, określam czas i miejsce akcji, wskazuję głównych bohaterów,  rozwiązuję krzyżówki i inne zadania związane z tekstem.
 • Ze zrozumieniem czytam lektury.
 • Układam wyrazy i zdania z rozsypanek.
 • Układam krótkie teksty ze zdań.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Klasa 1

 • Czytam prosty tekst wyrazami lub zdaniami, powoli i wyraźnie.
 • Wszystkie wyrazy czytam poprawnie.
 • Dłuższe wyrazy mogę dzielić na sylaby lub literować.
 • Staram się zwracać uwagę na kropkę, znak zapytania, wykrzyknik.

Klasa 2

 • Czytam prosty tekst płynnie – całymi zdaniami, w dobrym tempie.
 • Wyrazy czytam całościowo (trudniejsze i dłuższe mogę dzielić na sylaby).
 • Wszystkie wyrazy czytam poprawnie.
 • Uwzględniam znaki przestankowe (, . ? !).

Klasa 3

 • Czytam tekst płynnie – całymi zdaniami, w dobrym tempie.
 • Wszystkie wyrazy czytam poprawnie.
 • Uwzględniam znaki przestankowe (, . ? !).
 • Czytam z odpowiednią intonacją i ekspresją.

GŁOŚNE CZYTANIE

  Tańczę, śpiewam, gram na instrumentach.

Współpracuję w grupie.

Rysuję, maluję, wycinam, lepię.

Piszę, liczę, czytam łatwe teksty.

Poznaję otaczające mnie środowisko.

Rozwiązuję łamigłówki i rebusy.

Piszę zgodnie ze wzorem.

Rysuję szlaczki zgodnie ze wzorem.

Litery i szlaczki piszę ołówkiem.

Rysuję i koloruję kredkami.

Wycinam dokładnie po linii.

Dokładnie naklejam naklejki.

Pracuje czysto i starannie.

Obserwuję i słucham uważnie.

Doprowadzam rozpoczętą pracę do końca.

Wypowiadam się pełnymi zdaniami.

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Potrafię właściwie wyrażać swoje emocje.

Potrafię rzetelnie wykonywać swoje szkolne obowiązki.

Potrafię współpracować w grupie.

Potrafię właściwie zachowywać się w miejscach publicznych.

Przestrzegam zasad bezpieczeństwa w czasie wyjść i wycieczek.

Pomagam słabszym i potrzebującym mojej pomocy.

Przestrzegam zasad obowiązujących w klasie.

Cieszę się z sukcesów i wygranych innych osób.

Jestem miły/a, grzeczny/a, kulturalny/a, tolerancyjny/a.

Szanuję kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

ZACHOWANIE

UMIEJĘTNOŚCI W KLASACH 0-3

DRODZY RODZICE!

 

Przedstawiamy Wam swoistego rodzaju drabinkę osiągnięć dla uczniów z klas 0 - 3. Jest to optymalny zestaw umiejętności, które powinny zdobyć Wasze pociechy kończąc poszczególne klasy, dlatego ta lista jest dość obszerna. Pamiętajcie jednak, że różne tempo i poziom rozwoju poszczególnych funkcji psychicznych u dzieci w tym samym wieku jest zjawiskiem typowym i powszechnym. Wynika ono z indywidualnego tempa dojrzewania mózgu dziecka oraz ze specyfiki doświadczeń́ społeczno-kulturowych. Dlatego warto obserwować swoje dziecko i wspierać je w zdobywaniu kolejnych sprawności, dając jednocześnie czas na pokonywanie ewentualnych trudności.

 

Na podstawie: Brzezińska, Matejczuk i Nowotnik, 2012, s. 7–8.

Klasy 0-3

17 czerwca 2024
Ze względów technicznych niestety jesteśmy zmuszeni przełożyć piątkowe spotkanie na najbliższy poniedziałek, tj. 17 czerwca. Godziny spotkań pozostają niezmienione. Przepraszamy
10 czerwca 2024
Co roku w czerwcu po serii przygotowań uczniowie klas czwartych przystępują do egzaminu na kartę rowerową. Pod czujnym okiem policjantów
10 czerwca 2024
W minioną sobotę, tj. 8 czerwca po raz kolejny nasza szkolna społeczność miała okazję spotkać się na corocznym Festynie Rodzinnym.

WYCHOWAWCY

 

klasa 0a - p. Katarzyna Szłapka, sala nr 4

klasa 0b - p. Dominika Demuth - sala nr 1

klasa 0c - p. Dominika Siąkowska-Goździk, sala nr 2

 

klasa 1a - p. Katarzyna Frygier, sala nr 101

klasa 1b - p.  Ewa Walczak, sala nr 108

klasa 1c - p. Milena Wieruszewska, sala nr 102

 

klasa 2a - p. Iwona Depczyńska, sala nr 105

klasa 2b - p. Alicja Plenzler, sala nr 109

klasa 2c - p. Sylwia Hojka, sala nr 109

 

klasa 3a - p. Hanna Jankowska, sala nr 3

klasa 3b - p. Małgorzata Czarnecka-Dudek, sala nr 102

klasa 3c - p. Iwona Żak, sala nr 3